Szent László Társulat

(1861)

Gróf Károlyi IstvánHazánk szívében, Buda-Pesten, 1861-ik évben egy Társulat keletkezett mélt. s ft. Danielik János, val. püspök indítványa folytán n.mélt. s ft. Lonovics József címzetes amasiai érsek s Károlyi István gróf elnöklete alatt a végre, hogy kegyes adományokat gyűjtsön hazaszerte mindazoktól, akik e Társulat tagjaivá lesznek. E Társulat Szent László magyar király pártfogása s védelme alatt óhajt működni, amiért is Őt védőszentül választván “Szent László Társulat” címet vett föl. Alapszabályai az egyházi hatóságok által szentesítettvén, a világi kormányszéktől is helybenhagyattak.

A Szent László Társulat hármas célt tűzött ki magának:

  1. Hogy segélyt nyújtson a keleti keresztényeknek és ezek között leginkább az ott letelepedett magyarok számára nevelő oktató s egyéb jótékony intézetek, valamint templomok, kápolnák fölállítása s fönntartása által, hogy eképpen gyermekeiket az igazi keresztény erkölcsökben, jámborságban s istenfélelemben neveltethessék, oktathassák.
  2. Második célja a Társulatnak, hazánkban a szegényebb sorsú egyházak s tanodák építését és más egyéb intézetek fönntartását gyámolítani.
  3. A harmadik cél a katolikus világegyház közszükségleteinek fedezéséhez hozzájárulni.

Vajha a Szent László Társulat hármas céljának ezen rövid ismertetése arra szolgálna, hogy aki e sorokat olvassa, el is határozná szívében, miszerint a Társulat tagjává lesz és ez által szeretet adományait a Társulat rendelkezésére bocsátván, annak hármas célját hathatósan előmozdítani törekedjék! Adja Isten, úgy legyen!

A Budapesten 1938. június 27-én Zadravetz István tábori püspök, kechkeméthi Pethes László ny. főispán, volt orsz. gy. képviselő és Szent-Györgyi Széll Sándor dr. főszolgabíró által alakított Szent László Emlékbizottság, 1940. óta nagylaki Rátz Jenő tábornok elnöksége alatt Societas Sancti Ladislai Hungariae, negyven taggal óhajtott ugyanis a Társulat örökébe lépni. Az emigrációban 1953-ban József főherceg, tábornagy, akadémiai elnök elnöksége alatt újjáalakulván, magáévá tette a százéves régi (feloszlatott) Társulat célkitűzéseinek megvalósítását.

Szent László párviadala Ákus kun hadfőnökkel, 1089. P.J.N.Geiger litográfiája

Szent László párviadala Ákus kun hadfőnökkel, 1089. P.J.N.Geiger litográfiája

Habsburg József királyi herceg